STATUT

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY „DOM POD ŚWIERKIEM"

W BIAŁOGARDZIE


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, zwane dalej „CENTRUM” jest jednostką budżetową Powiatu Białogardzkiego utworzoną w celu zapewnienia obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dla których Powiat Białogardzki jest organem prowadzącym.

2. Centrum działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 poz. 595 z pózn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

§ 2

1. Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną Powiatu Białogardzkiego.

2. Centrum jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Siedziba Centrum mieści się w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 49.

4. Obszarem działalności Centrum jest Powiat Białogardzki.

§ 3

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Białogardzki.


Rozdział II

Cel i przedmiot działalności

§ 4

1. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną, organizacyjną oraz w zakresie pracy specjalistów /pedagoga, psychologa, terapeuty/ dla:

1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 51,

2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 49.

2. Centrum zapewnia również obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki Wsparcia Dziennego i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonych przez Powiat Białogardzki.


Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 5


1. Centrum kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Białogardzkiego.

2. Dyrektor Centrum kieruje pracą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 przy pomocy wychowawcy.

3. Dyrektor Centrum kieruje pracą Placówki Wsparcia Dziennego przy pomocy kierownika.

4. Dyrektor Centrum kieruje pracą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy pomocy kierownika.

5. Dyrektor Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i wyodrębnionych jednostek.

6. Dyrektor wykonuje zadania pracodawcy wobec pracowników Centrum i wyodrębnionych jednostek w tym zatrudnia i zwalnia pracowników tych jednostek.

7. Dyrektor Centrum upoważniony jest w ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum, mających na celu realizację zadań statutowych Centrum.

8. Dyrektor Centrum w sprawach dotyczących mienia zarządzanych jednostek, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.


§ 6

Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres działania Centrum określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Centrum i uchwalony przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.

§ 7

1. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora Centrum wykonuje Starosta Białogardzki.


Rozdział IV

Majątek i finanse

§ 8

1. W użytkowaniu Centrum znajduje się mienie przekazane w zarząd, niezbędne do jego działalności.

2. Centrum wyposażone jest w nieruchomość oddaną Centrum w trwały zarząd na podstawie odrębnych przepisów, stanowiącą siedzibę Centrum.

3. Majątek Centrum jest mieniem Powiatu Białogardzkiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

4. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.

5. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

6. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Powiatu w Białogardzie.


Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 9

Zmiany w Statucie dokonywane mogą być w trybie przewidzianym dla jego nadania.