STATUT

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NR 2

W BIAŁOGARDZIE


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Białogardzie zwana dalej „PLACÓWKĄ” działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 poz. 595 z pózn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.),

d) niniejszego Statutu,

e) oraz innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw.


§ 2


1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Białogardzkiego nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Białogardzki.

3. Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Placówce sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

4. Placówka rozpoczyna działalność z dniem uzyskania zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego.


§ 3


1. Siedziba Placówki znajduje się w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 49.

2. Placówka działa na terenie Powiatu Białogardzkiego.


Rozdział II

Cele i zadania


§ 4


1. Placówka jest Publiczną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą.

2. Przedmiotem działalności Placówki jest:

a) zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;

b) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

c) umożliwianie dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

d) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

e) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

f) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;

g) zapewnienie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.


Rozdział III

Organizacja i zarządzanie


§ 5


Typ, organizację i zasady funkcjonowania placówki określa regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie.


§ 6


1. Placówką kieruje dyrektor Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, zwanym dalej Centrum przy pomocy wychowawcy zatrudnionego w Placówce.

2. Obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum.


§ 7


Organizację, zasady oraz szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.


§ 8


Prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Placówki wykonuje dyrektor Centrum.


Rozdział IV

Majątek i finanse


§ 9


1. Majątek Placówki jest mieniem powiatu Białogardzkiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Powiatu w Białogardzie.

3. Dyrektor Centrum odpowiada za całość gospodarki finansowej Placówki.


Rozdział V

Przepisy końcowe


§ 10


Zmiany treści Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.