UCHWAŁA NR 15/2014


ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE


z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w BiałogardzieNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Białogardzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały Nr 15/2014

Zarządu Powiatu w Białogardzie

z dnia 20 lutego 2014 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NR 1

W BIAŁOGARDZIE

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Białogardzie określa zasady organizacji pracy Placówki, jej strukturę wewnętrzną i zakres działania.


§ 2


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

2) Centrum – należy przez to rozumieć centrum do obsługi placówek opiekuńczo- wychowawczych

o nazwie Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

3) Placówce – należy przez to rozumieć Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Nr 1 w Białogardzie.

4) PCPR - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Białogardzie.

5) Zespół – należy przez to rozumieć Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

6) Nadzór – oznacza nadzór nad realizacją standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo- wychowawczych sprawowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.


Podstawa prawna

§ 3


Placówka działa w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

2. Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz. U. z 2012, poz. 788),

3. Konwencję o Prawach Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ),

4. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

6. Statut nadany uchwałą Nr XXXIX/240/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 r.


Funkcjonowanie Placówki

§ 4


1.Placówka działa pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Białogardzie.

2.Siedziba Placówki mieści się w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 51.

3. Placówka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawcza i łączy zadania placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej i specjalistyczno-terapeutycznej. Dysponuje 30 miejscami dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które wymagają szczególnej opieki lub mają trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

4. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Białogardzki.

5. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki zapewnia Centrum.

6. Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Placówce sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

7. Placówka używa pieczęci:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1

w Białogardzie

ul. Grunwaldzka 51; 78- 200 Białogard

tel./fax 94 312 22 57


§ 5

 

1. Placówką kieruje dyrektor Centrum przy pomocy wychowawcy i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Białogardzie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum i Placówkę.


§ 6


1. Do zadań Placówki należy w szczególności:

a) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

b) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

c) umożliwianie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej,

d) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

e) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

f) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,

g) zapewnienia dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,

h)zapewnienie zajęć wychowawczych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

2. Do zadań Placówki w ramach działalności interwencyjnej należy zapewnienie dziecku doraźnej opieki na czas trwania sytuacji kryzysowej, a szczególnie przyjęcie dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki.

3. Realizując zadania przewidziane dla placówki typu specjalistyczno-terapeutycznego, Placówka sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

a) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii,

c) wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.


§ 7

W Placówce dzieciom zapewnia się


1) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,

2) dostęp do opieki zdrowotnej,

3) zaopatrzenie w produkty lecznicze,

4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka - do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,

6) wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

7) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

8) środki higieny osobistej,

9) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

10) kwotę do własnego dysponowania dla dzieci powyżej 5 roku życia w wysokości określonej w przepisach - regulamin przyznawania "kieszonkowego" określa dyrektor Centrum,

11) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

12) dostęp do nauki,

13) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

14) uczestnictwo w miarę możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

15) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,

16) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza siedzibą placówki.


§ 8

Placówka stwarza dziecku warunki do:


1. Fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju.

2. Poszanowania jego podmiotowości, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach, informowania go o podejmowanych wobec niego działaniach.

3. Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.

4. Dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie jego związków emocjonalnych z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami, zarówno spoza placówki jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce.

5. Uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych.

6. Poszanowania jego potrzeb religijnych.

7. Utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną.

8. Uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej.

9. Uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do jego wieku.

10. Uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

11. Kształtowania nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych.

12. Przygotowania do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu.

13. Wyrównywania deficytów rozwojowych.


§ 9


Placówka zobowiązana jest do uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.


§ 10

Wychowankowie


1. Wychowankami Placówki mogą być dzieci w wieku od 10 do 25 lat, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym stan zdrowia lub sytuacja dotyczy rodzeństwa, mogą być przyjmowane dzieci młodsze.

2. Dziecko poniżej 10 roku życia przyjęte do Placówki, powinno być niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

3. Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywająca w pieczy zastępczej, może przebywać w Placówce, za zgodą dyrektora Centrum, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

- uczy się:

a) w szkole,

b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c) w uczelni,

d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

a) w szkole,

b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c) w uczelni,

d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,

e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

4. Do Placówki nie są przyjmowane dzieci, które:

a) są uzależnione od alkoholu lub narkotyków,

b) są w trakcie samowolnego pobytu poza zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym oraz poza podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą lub domem pomocy społecznej, jeżeli pobyt w tych instytucjach został orzeczony

w trybie określonym w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

5. Placówka przyjmuje w trybie interwencyjnym bez skierowania i bez zgody przedstawicieli ustawowych dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki:

a) na podstawie orzeczenia sądu,

b) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,

c) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

6. W przypadku przyjęcia dziecka w trybie interwencyjnym nie mają zastosowania przepisy art. 95 ust. 1 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Pobyt dziecka przyjętego w trybie, o którym mowa w ust. 5 nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o:

a) powrót dziecka do rodziny,

b) przysposobienie,

c) umieszczenie w pieczy zastępczej.

8. Skierowanie dziecka do Placówki wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum.

9. Do skierowania załącza się :

a) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;

b) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce;

c) dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;

d) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;

e) informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

10. Przy kierowaniu dziecka do Placówki nie powinno rozdzielać się rodzeństwa.

11. Ciąża małoletniej nie jest przeszkodą w przyjęciu do Placówki.

12. Dziecko o którym mówi się w ust.5 lit. b i c Placówka przyjmuje bez skierowania.

13. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce dyrektor Centrum:

a) przeprowadza postępowanie wyjaśniające;

b) powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policję, sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka, powiatowe centrum pomocy rodzinie;

c) zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce i kieruje sprawę do PCPR lub sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.

14. Powrót dziecka do rodziny następuje:

a) okresowo na podstawie wniosku zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku,

b) w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej.

15. W przypadku samowolnego opuszczenia Placówki lub rażącego naruszania zasad współżycia w Placówce przez pełnoletniego wychowanka, dyrektor może wykreślić go z ewidencji i odmówić ponownego przyjęcia do Placówki.

16. Wychowankowie mogą tworzyć samorząd, którego organizację określa regulamin uchwalony przez dzieci.

17. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce.

18. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi Centrum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących jego funkcjonowania.

19. Wychowanek ma prawo do:

a) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

b) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących,

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w Placówce, a także światopoglądowych i religijnych,

d) utrzymywania kontaktu i więzi z rodziną biologiczną.

20. Wychowanek ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie,

b) uznawać godność i podmiotowość innych osób,

c) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce

d) w miarę posiadanych możliwości dbać o własny rozwój.

21. Za wzorową postawę, osiągnięcia w różnych dziedzinach, wychowanek może być nagrodzony w formie:

a) dodatkowego kieszonkowego,

b) nagrody rzeczowej,

c) atrakcyjnego dla dziecka wyjazdu,

d) pochwały wychowawcy, dyrektora,

e) listu pochwalnego do rodziców, opiekunów.

22. Za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w Placówce, naganne zachowanie, wychowanek może zostać ukarany w formie:

a) upomnienia wychowawcy, dyrektora,

b) ograniczenia udziału w imprezach, wyjazdach,

c) ograniczenia dostępu do korzystania z internetu w celach rozrywkowych.

23. Wychowanek może się odwołać od nałożonej kary do:

a) wychowawcy,

b) dyrektora.

24. Po wyczerpaniu możliwości odwołania się na terenie Placówki, wychowanek może zwrócić się o pomoc do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - tel. 91/43-03-617/625, mail s@szczecin.uw.gov.pl lub do Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12.


§ 11

Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka


W Placówce działa Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zwany dalej „Zespołem”, który dokonuje oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż co pół roku, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej, niż co 3 miesiące.

1. W skład Zespołu wchodzą w szczególności:

a) dyrektor Centrum lub osoba przez niego wyznaczona,

b) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny zatrudnieni w Centrum,

c) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,

d) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

e) lekarz i pielęgniarka w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,

f) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

2. Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz

organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

3. Zespół dokonuje oceny dziecka w celu:

a) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,

b) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

c) modyfikowania planu pomocy dziecku,

d) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,

e) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,

f) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,

g) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

4. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyła go do sądu.


§ 12

Warunki lokalowe


Placówka usytuowana jest w 1 budynku, w którym mieszka 30 wychowanków.

Placówka posiada:

1. Pokoje mieszkalne maksymalnie 4-osobowe, zapewniające przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia,

2. Trzy łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny,

3. Trzy aneksy kuchenne z jadalniami,

4. Trzy pomieszczenia do wypoczynku,

5. Miejsce do nauki,

6. Pomieszczenia do indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, odpowiednio wyposażone w sprzęty i pomoce,

7. Boisko sportowe,

8. Zagospodarowany plac zabaw z miejscem na ognisko.


§ 13

Dokumentacja


1. Diagnoza psychofizyczna dziecka:

1) sporządzana jest niezwłocznie po przyjęciu dziecka przez psychologa lub pedagoga, uwzględniająca analizę:

a) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym,

b) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka,

c) relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka,

d) rozwoju dziecka.

2) zawiera odpowiednio do wieku wskazania dotyczące:

a) dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem,

b) programu terapeutycznego,

c) pracy z rodziną dziecka,

d) pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

f) przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

2. Indywidualny plan pomocy dziecku.

3. Karta pobytu, uzupełniana co 2 tygodnie dla dzieci przyjętych interwencyjnie i co miesiąc dla pozostałych wychowanków, która zawiera opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, funkcjonowania społecznego dziecka w Placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania Placówki, opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, informacje o przebiegu kontaktów Placówki ze szkołą, do której uczęszcza dziecko oraz jego nauki szkolnej, o stanie zdrowia, w tym stanie zdrowia psychicznego, o lekach podawanych dziecku, o pobytach w szpitalu, w tym, w szpitalu psychiatrycznym, o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach.

4. Karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem przebiegu, dla dzieci, które wymagają oddziaływań specjalistycznych.

5. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

6. Książka ewidencji wychowanków.


§ 14

Pracownicy


1. W Placówce zatrudnieni są wychowawcy.

2. Obowiązki wychowawcy:

a) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci,

b) opracowuje wspólnie z asystentem rodziny i specjalistami, indywidualny plan pracy oraz odpowiada za jego realizację,

c) współpracuje z rodziną biologiczną dziecka,

d) tworzy serdeczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych,

e) zna swoich wychowanków i ich sytuację rodzinną oraz prawną,

f) wdraża wychowanków do przestrzegania higieny osobistej, utrzymania porządku i czystości w otoczeniu oraz samodzielności,

g) rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków oraz uczy ich organizowania czasu wolnego,

h) współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz pomaga im w nauce,

i) odpowiada za wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie i inne niezbędne przedmioty,

j) przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia,

k) udziela poradnictwa i wsparcia dla wychowanków usamodzielnionych,

l) współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

m) sporządza opinie i informacje o powierzonych wychowankach,

n) terminowo i rzetelnie prowadzi dokumentację wychowanków oraz grupy,

o) podnosi kwalifikacje i doskonali swoje umiejętności zawodowe,

p) wykonuje inne polecenia dyrektora Centrum.


§ 15

Wolontariusze


1. Przy zapewnianiu opieki lub wychowania nad dzieckiem przebywającym w Placówce oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań Placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy.

2. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która:

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.


§ 16

Organizacja pracy w Placówce


1. Praca z dzieckiem jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny.

2. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca.

3. Wychowawca realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną.

4. Praca opiekuńcza prowadzona jest w 3 grupach wychowawczych.

5. Pod opieką jednego wychowawcy w czasie zajęć może przebywać maksymalnie 14 wychowanków.

6. Jeden wychowawca może kierować procesem wychowawczym maksymalnie 5 wychowanków.

7. W czasie zajęć prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.

8. W godzinach nocnych opiekę sprawuje co najmniej 2 pracowników uprawnionych do pracy z dziećmi, w tym 1 wychowawca.


§ 17

Zasady rozstrzygania sporów


1) spory pomiędzy wychowankami rozstrzyga wychowawca koordynujący,

2) spory pomiędzy wychowankami a personelem rozstrzyga w kolejności: wychowawca koordynujący a w przypadku braku rozstrzygnięć - dyrektor Centrum.

§ 18

Postanowienia końcowe


1.Pracownicy Placówki zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

2.Zasady prowadzenia przez Placówkę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

3.Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego opracowania i uchwalenia.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.