2017-08-25 08:15

To już kolejny nasz Jubileusz, wzorem lat ubiegłych zapraszamy nasze dzieci oraz wszystkich byłych mieszkańców, pracowników, sympatyków wraz z rodzinami na 72 urodziny „Domu pod Świerkiem”, które odbędą się 9 września 2017 r. (sobota) od godz. 10:00 na terenie Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, ul.Grunwaldzka 49, 51


Program imprezy:


od 9:00            

IV Turniej Piłki Nożnej im. wujka Mirka w Białogardzie


10:00           

Powitanie dzieci i uczestników, kilka słów dyrektora


10:30           

Tort urodzinowy oraz poczęstunek dla uczestników


11:00           

Rozpoczęcie animacji i atrakcji dla dzieci


12:00           

Gorący posiłek – grochówka


14:00 / 15:00           

Planowane zakończenie imprezy

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Inicjatorami i współorganizatorami IV Turnieju piłki nożnej im. wujka Mirka w Białogardzie są byli wychowankowie „Domu pod Świerkiem”.


2017-08-01 07:15

2017-07-12 11:54

Dyrektor Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie

ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Białogardzie

 

Wymiar etatu: pełny

System pracy: zmianowy


Wymagania wobec kandydata:

 1. ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie diagnostyczne osób przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i sporządzanie stosownych dokumentów,
 • określanie i udzielanie pomocy psychologicznej,
 • prowadzenie doradztwa psychologicznego dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • zgłaszanie do kierownika bieżących problemów klientów,
 • wykonywanie innych czynności – dotyczących pracy na ww. stanowisku – zleconych przez Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • udział w zebraniach zespołu SOWOPR w celu podjęcia działań zmierzających do rozwiązania trudnej sytuacji klienta i rodziny.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, 
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).”


Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” lub pocztą na adres: Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, ul Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” w terminie do dnia 15 września 2017 r.


Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną do Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” po ww. terminie nie będą rozpatrywane.


Miejsce publikacji:

 1. tablica ogłoszeń w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie
 2. strona internetowa – www.bip.powiat-bialogard.pl
 3. strona internetowa – www.podswierkiem.org

 

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie w celu porównania danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz na tablicy informacyjnej w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.


2017-07-12 11:49

Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy - psycholog z dnia 29-05-2017 roku.


Dyrektor Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie ul.Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard, informuje, że w terminie do 20 czerwca 2017 roku nie wpłynęły oferty spełniające wymagania określone w ogłoszeniu. 


2017-06-29 10:57