STATUT

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

W BIAŁOGARDZIE


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Placówka Wsparcia Dziennego w Białogardzie zwana dalej Placówką działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 poz. 595 z pózn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.),

d) niniejszego Statutu,

e) oraz innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw.


§ 2

1. Placówka jest Publiczną Placówką Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

2. Przedmiotem działalności Placówki jest:

1) opieka i wychowanie;

2) pomoc w nauce;

3) organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań;

4) organizacja zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych;

5) realizacja indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie

§ 4

Organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika Placówki zatwierdzony przez dyrektora Centrum i uchwalony przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.

§ 5

Placówką kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez Dyrektora Centrum.

§ 6

1.Placówka jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Placówki wykonuje dyrektor Centrum.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

§ 7

1. Majątek Placówki jest mieniem Powiatu Białogardzkiego i może być wykorzystany jedyniedo realizacji celów związanych z działalnością statutowa.

2. Podstawa gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Powiatu w Białogardzie.

3. Dyrektor Centrum odpowiada za całość gospodarki finansowej Placówki.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

§ 8

Zmiany w Statucie dokonywane mogą być w trybie przewidzianym dla jego nadania.