Zarządzenie Nr 20/2014


Dyrektora Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie z dnia 2 czerwca 2014 r. , w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania kwoty do własnego dysponowania przez dziecko tzw. " kieszonkowego " w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Białogardzie ul. Grunwaldzka 51 oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie ul. Grunwaldzka 49.

 

Na podstawie § 18 ust.1.pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U . Nr 291 , poz. 1720 ).

 

 

 

wprowadzam

 

§ 1

 

Regulamin przyznawania do własnego dysponowania przez dziecko tzw. kieszonkowego , który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorom .

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                                 Do zarządzenia nr 20/2014

                                                                                 Dyrektora CWR ”Dom pod Świerkiem”

                                                                                 w Białogardzie

 


Regulamin przyznawania kwoty do własnego dysponowania przez dziecko tzw. „kieszonkowego”

 

1.     Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Białogardzie ul. Grunwaldzka 51

2.     Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie ul. Grunwaldzka 49


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z póź. zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292, poz. 1720)

 

1.     Kieszonkowe otrzymuje każde dziecko powyżej 5 roku życia.

 

2.     Ustala się kwotę wyjściową dla każdego wychowanka w wysokości 10 zł.

 

3.     Istnieje możliwość podwyższenia minimalnej kwoty wg następujących zasad:

 

·        5 złotych za brak nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych,

·        5 złotych przyznawane przez wychowawcę prowadzącego za przestrzeganie zasad określonych w grupie oraz za przestrzeganie obowiązującego w Placówce regulaminu,

·        5 złotych przyznawane przez dyrektora Placówki z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy prowadzącego lub na wniosek wychowanka (samorządu wychowanków).

 

4.     Wychowankowi można wypłacić dodatkową kwotę kieszonkowego w formie nagrody (do 30 zł), w szczególności za:

* 10 zł za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania,

* 10 złotych za osiągnięcia sportowe,

* 10 złotych za aktywny udział w życiu Placówki.

 

5. Wychowanek otrzymuje dodatkową kwotę kieszonkowego w miesiącu, w którym ma urodziny – w wysokości 25 złotych.

 

6.     Wychowanek otrzymuje dodatkowe środki na wyjazdy na kolonie, obozy, wycieczki – maksymalnie 50 złotych.

 

7.     Maksymalna kwota kieszonkowego w miesiącu nie może przekroczyć 80 złotych.


8.     Kieszonkowe wypłaca się do 25 dnia każdego miesiąca.

 

9.     Wychowankowi urlopowanemu do domu rodzinnego kieszonkowe przekazywane jest podczas wizyt dokonywanych przez pracowników Placówki.


10. Wychowankom umieszczonym w MOW, MOS lub SOSW kieszonkowe przyznawane jest w porozumieniu z pracownikami Ośrodków w których przebywają, na zasadach ogólnie przyjętych.

 

11. Po otrzymaniu kieszonkowego wychowanek jest wyłącznym dysponentem swoich pieniędzy.

 

12. Pieniądze z księgowości na wypłaty kieszonkowego pobiera wychowawca, który następnie dokonuje wypłat wychowankom i rozlicza się z księgowością w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

13. Wychowanek otrzymujący kieszonkowe potwierdza to podpisem na liście wypłat.

 

14. Potwierdzeniem otrzymania kieszonkowego przez wychowanków umieszczonych w MOW, MOS lub SOSW jest dowód nadania przekazu pocztowego.

 

15. Listy wypłat kieszonkowego przechowywane są w dokumentach źródłowych w księgowości.