UCHWAŁA NR 29/2014


ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE


z dnia 3 kwietnia 2014 r.


w sprawie regulaminu organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w BiałogardzieNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Białogardzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały Nr 29/2014

Zarządu Powiatu w Białogardzie

z dnia 3 kwietnia 2014 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

W BIAŁOGARDZIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

2. Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Białogardzie określa zasady organizacji pracy placówki, jej strukturę wewnętrzną i zakres działania.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Białogardzki.

2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Białogardzkiego.

3) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Białogardzkiego.

4) Centrum – należy przez to rozumieć centrum do obsługi placówek opiekuńczo- wychowawczych o nazwie Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

6) Placówce – należy przez to rozumieć Placówkę Wsparcia Dziennego w Białogardzie.


Podstawa prawna

§ 3

Placówka działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r.,poz. 135 z późn.zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938 z późn. zm.),

4. statutu nadanego uchwałą Nr XXXIX/240/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013r.Funkcjonowanie Placówki

§ 4


1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym należy do zadań własnych realizowanych przez powiat.

2. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Białogardzkiego nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

3. Nadzór na działalnością oraz nad przestrzeganiem standardów realizowanych przez Placówkę zadań sprawuje Starosta Białogardzki.

4. Obszarem działania Placówki jest teren Powiatu Białogardzkiego.

5. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum.§ 5


1. Placówka mieści się w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 49.

2. Placówka używa pieczęci:

Placówka Wsparcia Dziennego

w Białogardzie

ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard

tel./fax 94 3122257ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działalności:

§ 6


1.Placówka jest Publiczną Placówką Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

2. Do zadań Placówki w ramach działalności opiekuńczej należy w szczególności:

a) zapewnienie dziecku opieki i wychowania,

b) zapewnienie dziecku pomocy w nauce,

c) zapewnienie dziecku właściwej organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizacji zabaw i zajęć sportowych,

d) stała praca z rodziną dziecka,

e) udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań Placówki w ramach działalności specjalistycznej należy w szczególności:

a) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,

b) realizowanie indywidualnych programów korekcyjnych programów psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych,

c) prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii.


§ 7

Placówka stwarza dziecku warunki do:

1. Fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju.

2.Poszanowania jego podmiotowości, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach, informowania go o podejmowanych wobec niego działaniach.

3. Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.

4. Uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych.

5. Poszanowania jego potrzeb religijnych.

6. Uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej.

7. Uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do jego wieku.

8.Uczenia organizowania czasu wolnego w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

9.Kształtowania nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych.

10.Przygotowania do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu.

11.Wyrównywania deficytów rozwojowych.


§ 8


Placówka zapewnia:

1. Przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania.

2. Wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć oraz w miarę możliwości w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.§ 9


1. Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

2. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny.

3. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny chyba, że do Placówki skieruje sąd.

4.W celu prawidłowej realizacji przedmiotu działalności Placówka współpracuje z instytucjami i ośrodkami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny tj.:

1) ośrodkami pomocy społecznej,

2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

3) Policją,

4) szkołami do których uczęszczają wychowankowie,

5) kuratorami sądowymi,

6) asystentami rodzin,

7) parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

5. Placówka zobowiązana jest do uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.


ROZDZIAŁ III

WYCHOWANKOWIE

§ 10


1. Wychowankami Placówki mogą być dzieci w wieku od 3 do 18 lat, z rodzin wymagających wsparcia.

2. Do Placówki przyjmowane są dzieci :

1) na pisemną prośbę rodziców,

2) na wniosek opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę,

3) na mocy postanowienia sądu.

3. Wychowankowie mogą tworzyć samorząd, którego organizację określa regulamin uchwalony przez dzieci.

4. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce.

5. Samorząd może przedstawiać kierownikowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących jego funkcjonowania.

6. Wychowanek ma prawo do:

a) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

b) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących,

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w Placówce, a także światopoglądowych i religijnych.

7. Wychowanek ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień zawartych regulaminie,

b) uznawać godność i podmiotowość innych osób,

c) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce,

d) w miarę posiadanych możliwości dbać o własny rozwój.

8. Za wzorową postawę, osiągnięcia w różnych dziedzinach, wychowanek może być nagrodzony w formie:

a) nagrody rzeczowej,

b) atrakcyjnego dla dziecka wyjazdu,

c) pochwały wychowawcy, kierownika, dyrektora,

d) listu pochwalnego do rodziców, opiekunów, szkoły.

9. Za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w Placówce, naganne zachowanie, wychowanek może zostać ukarany w formie:

a) upomnienia wychowawcy, kierownika, dyrektora,

b) ograniczenia udziału w imprezach, wyjazdach,

c) ograniczenia dostępu do korzystania z internetu w celach rozrywkowych.

10. Wychowanek może się odwołać od nałożonej kary do:

a) wychowawcy,

b) kierownika Placówki,

c) dyrektora.

11. Po wyczerpaniu możliwości odwołania się na terenie Placówki, wychowanek może zwrócić się

o pomoc do Starosty Białogardzkiego tel. 94/3120900 lub do Rzecznika Praw Dziecka

tel.800 12 12 12.


ROZDZIAŁ IV

Organizacja pracy placówki:

§ 11


1. Placówka dysponuje 30 miejscami.

2. Praca opiekuńcza prowadzona jest w 2 grupach wychowawczych.

3. Pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

4. Praca z dzieckiem wymagającym oddziaływań specjalistycznych jest prowadzona zgodnie z odpowiednim programem.

5. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca.

6. Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka.

7. W czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga lub osobę prowadzącą terapię pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.

8. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze.


§ 12


Warunki lokalowe:

1. Pomieszczenie do zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

2. Gabinety do prowadzenia terapii.

3. Aneks kuchenny z jadalnią.

4. Łazienka.

5. Toalety.

6. Boisko sportowe.

7. Zagospodarowany plac zabaw wraz z miejscem na ognisko.


§ 13


Dokumentacja:

1. Diagnoza sytuacji dziecka, zawierająca wskazania dotyczące:

a) dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem,

b) programu terapeutycznego,

c) pracy z rodziną dziecka.

2. Karta pobytu, uzupełniana co miesiąc, która zawiera opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, funkcjonowania społecznego dziecka w Placówce i poza nią, opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, jego nauki szkolnej, o stanie zdrowia, o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach.

3. Karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem przebiegu, dla dzieci, które wymagają oddziaływań specjalistycznych.

4. Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych.


§ 14


Pracownicy:

1. Placówką kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez dyrektora Centrum.

2. Prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Placówki wykonuje dyrektor Centrum.

3. W Placówce zatrudnieni są:

1) terapeuta /kierownik/,

2) pedagog,

3) wychowawca – 2 etaty.

4. Zasady zatrudniania oraz kwalifikacje pracowników, o których mowa w ust.3 regulują odrębne przepisy.

5. Szczegółowe zadania osób pracujących z dziećmi w Placówce określa dyrektor Centrum w zakresach czynności.


§ 15


Wolontariusze:

1. Przy zapewnieniu opieki lub wychowania nad dzieckiem przebywającym w Placówce oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań Placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy.

2. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która:

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


§ 16


Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych i innych:

1. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania i wydatkowania środków pieniężnych Ośrodka podpisują:

1) dyrektor Centrum,

2) główny księgowy Centrum.

2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych określa „Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów” stanowiąca załącznik do „Polityki rachunkowości Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie”.

3. Pracownicy podpisują sporządzane przez siebie notatki oraz dokumenty wewnętrzne.


§ 17


Działalność kontrolna:

1. Działalność kontrolna Placówki prowadzona jest za pomocą kontroli zarządczej.

2. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej ustala dyrektor Centrum w drodze odrębnego zarządzenia.


§ 18Postanowienia końcowe:

1. Pracownicy Placówki zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

2. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego opracowania i uchwalenia.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.