Zarządzenie Nr 5 /2021

 

Dyrektora Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie z dnia 10.05.2021 r. w sprawie przyznania dodatkowych kwot do własnego dysponowania przez wychowanków Placówki Opiekuńczo – wychowawczej Nr 1 z okazji urodzin oraz wyjazdów na wycieczki, kolonie, obozy itp.

 

Na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U 2011 r. Nr 292 , poz. 1720).


           

§ 1

Wychowanek otrzymuje dodatkową kwotę w miesiącu, w którym ma urodziny – w wysokości 50 złotych.


 

§ 2

Wychowanek otrzymuje dodatkowe środki na wyjazdy na kolonie, obozy, wycieczki – maksymalnie 100 złotych.


 

§ 3

Wychowankowi urlopowanemu do domu rodzinnego dodatkowe środki pieniężne przekazywane są podczas wizyt dokonywanych przez pracowników Placówki.


 

§ 4

Wychowanek otrzymujący gotówkę potwierdza to podpisem na liście wypłat.§ 5

Wychowankowi przebywającemu w MOW, MOS itp. dodatkowe środki przekazywane są przekazem pocztowym bądź na rachunek bankowy danej instytucji, jeśli jest to możliwe.  


 

§ 6

Po otrzymaniu środków pieniężnych wychowanek jest wyłącznym dysponentem swoich pieniędzy.


  

§ 7

Pieniądze z księgowości na wypłaty pobiera wychowawca, który następnie dokonuje wypłat wychowankom i rozlicza się z księgowością (załącznik nr 1). 


 

§ 8

Listy wypłat przechowywane są w dokumentach źródłowych w księgowości.§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam wychowawcom.


 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.