STATUT

SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

W BIAŁOGARDZIE


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 poz. 595 z pózn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

4) niniejszego Statutu,

5) innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw.

§ 2

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Białogardzkiego nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Białogardzki.

3. Nadzór nad przestrzeganiem standardu realizowanych zadań w Ośrodku sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Ośrodka prowadzi Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie zwane dalej Centrum.

5. Siedziba Ośrodka mieści się w Białogardzie przy ulicy Grunwaldzkiej 49.

6. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania

§ 3

1. Ośrodek został powołany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie.

2. Przedmiotem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) w zakresie interwencyjnym:

a) zapewnianie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,

b) ochrona ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary,

d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie innej niezbędnej pomocy.

2) w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego potrzeby, cele, metody i czas pomocy,

c) udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,

d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,

e) prowadzenie terapii indywidualnej kierunkowej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osoba stosującą przemoc w rodzinie,

f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,

g) ocenę sytuacji dzieci i udzielenie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,

h) udzielanie konsultacji wychowawczych.

3) w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie:

a) całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż 10 osób doświadczających przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie

§ 4

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin opracowany przez kierownika Ośrodka zatwierdzony przez dyrektora Centrum i uchwalony przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.

§ 5

Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez dyrektora Centrum.

§ 6

1. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Ośrodka wykonuje dyrektor Centrum.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

§ 7

1. Majątek Ośrodka jest mieniem Powiatu Białogardzkiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

2. Środki na realizację i obsługę określonych w § 3 zadań zapewnia budżet państwa.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Powiatu w Białogardzie.

4. Dyrektor Centrum odpowiada za całość gospodarki finansowej Ośrodka.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

§ 8

Zmiany w Statucie dokonywane mogą być w trybie przewidzianym dla jego nadania.