UCHWAŁA NR 17/2014


ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE


z dnia 20 lutego 2014 r.


w sprawie regulaminu organizacyjnego

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w BiałogardzieNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały Nr 17/2014

Zarządu Powiatu w Białogardzie

z dnia 20 lutego 2014 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

W BIAŁOGARDZIE

 

Postanowienia ogólne


§ 1

Regulamin organizacyjny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie określa zasady organizacji pracy Ośrodka, jego strukturę wewnętrzną i zakres działania.


§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Białogardzki,

2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Białogardzkiego,

3) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Białogardzkiego,

4) Centrum - należy przez to rozumieć centrum do obsługi placówek opiekuńczo- wychowawczych o nazwie Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

5) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

6) Ośrodku - należy przez to rozumieć Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Białogardzie.


Podstawa prawna

§ 3

Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1.Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.),

2.Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

3.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938 z późn. zm.),

4.Statutu nadanego uchwałą Nr XXXIX/240/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013r.


§ 4

1.Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Białogardzki.

2.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Białogardzkiego nie posiadającą osobowości prawnej, działaj ącą w formie j ednostki budżetowej.

3.Nadzór na działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Białogardzki.

4.Nadzór nad przestrzeganiem standardu realizowanych przez Ośrodek zadań sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

5.Terenem działania Ośrodka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Siedziba Ośrodka mieści się w Białogardzie przy ulicy Grunwaldzkiej 49.

7.Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Ośrodka prowadzi Centrum.


Funkcjonowanie Ośrodka

§ 5

1. Ośrodek mieści się w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 49.

2. Ośrodek używa pieczęci:

Specjalistyczny Ośrodek

Wsparcia dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie 78- 200 Białogard, ul. Grunwaldzka 49


§ 6

1. Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez dyrektora Centrum.

2. Prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Ośrodka wykonuje dyrektor Centrum.


§ 7

1. w zakresie interwencyjnym:

a) zapewnianie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadkach uzasadnionych sytuacją osoby doznającej przemocy w rodzinie,

b) ochrona osób doznających przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy w rodzinie,

d) rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie innej niezbędnej pomocy.

2. w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) opracowanie indywidualnego planu pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie uwzględniaj ącego potrzeby, cele, metody i czas pomocy.

c) udzielanie poradnictwa:

- medycznego,

- psychologicznego,

- prawnego,

- socjalnego.

d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie,

e) prowadzenie terapii indywidualnej kierunkowanej na wsparcie osób doznaj ących przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,

g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,

h) udzielanie konsultacji wychowawczych.

3. w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie:

a) całodobowego, okresowego pobytu dla nie więcej niż 10 osób,

b) odpowiednich warunków lokalowych,

c) wyżywienia, odzieży i obuwia oraz środków higieny osobistej i środków czystości.

4. Ośrodek zapewnia bezpłatnie wyżywienie, odzież i obuwie oraz środki higieny osobistej i środki czystości, jeżeli dochód osoby doznającej przemocy nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.


§ 8

1. Ośrodek realizując swoje zadania, kieruje się przede wszystkim dobrem osób doznających przemocy i poszanowaniem jej praw oraz podejmuje działania mające na celu zapewnienie ofierze odpowiedniej opieki, schronienia i interdyscyplinarnej pomocy.

2. Ośrodek w celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy w rodzinie:

a) współpracuje z instytucjami zajmuj ącymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

b) prowadzi działania ewaluacyjne efektów swojej działalności,

c) monitoruje sytuację osób w nim przebywających przez pół roku po jego opuszczeniu, z tym, że okres ten może zostać przedłużony w zależności od sytuacji osoby doznającej przemocy,

d) zapewnia poradnictwo w formie superwizji zatrudnionym psychologom, pedagogom, pracownikom socjalnym i terapeutom.


§ 9

Ośrodek posiada odpowiednie warunki lokalowe:

1) pokoje mieszkalne przeznaczone maksymalnie dla 5 osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,

2) wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw,

3) miejsce do nauki,

4) ogólnodostępne 2 łazienki wyposażone w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci,

5) miejsce do prania i suszenia,

6) kuchnia z jadalnią.


§ 10

W Ośrodku prowadzi się dla każdej osoby objętej pomocą indywidualny program pomocy.


§ 11

W Ośrodku zatrudnia się - według potrzeb osób doznaj ących przemocy w rodzinie:

1) psychologa,

2) pedagoga,

3) pracownika socjalnego,

4) terapeutę,

5) prawnika,

6) pielęgniarkę.


§ 12

1. Ośrodek zapewnia kompleksową pomoc osobom doznaj ącym przemocy w rodzinie.

2. Ośrodek wykonuje swoje zadania nieodpłatnie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

3. Ośrodek czynny jest przez cały rok.


Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych i innych

§ 13

l. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania i wydatkowania środków pieniężnych Ośrodka podpisują:

1) dyrektor Centrum,

2) główny księgowy Centrum.

2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych określa „Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów ” stanowiąca załącznik do „Polityki rachunkowości Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie".

3. Pracownicy podpisują sporządzane przez siebie notatki oraz dokumenty wewnętrzne.


Działalność kontrolna

§ 14

1. Działalność kontrolna Ośrodka prowadzona jest za pomocą kontroli zarządczej.

2. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej ustala dyrektor Centrum w drodze odrębnego zarządzenia.


Postanowienia końcowe

§ 15

1. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

2. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego opracowania i uchwalenia.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.