Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci

    Powstał w wyniku porozumienia zawartego w dniu 15 grudnia 2007 roku pomiędzy Powiatem Białogardzkim (Starostwo Powiatowe w Białogardzie) reprezentowanym przez Krzysztofa Bagińskiego – Satrostę Białogardzkiego i Tomasza Hyndę – Wicestarostę Białogardzkiego, a Skarbem Państwa – reprezentowanym przez Pana Jacka Kraszewskiego - Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie.

Został zlokalizowany w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie przy ulicy Grunwaldzkiej 49, 78-200 Białogard. W zaadoptowanym ciągu pomieszczeń zlokalizowano przyjazny pokój przesłuchań, pomieszczenie techniczne, toaletę, aneks kuchenny i poczekalnia.

Przyjazny pokój przesłuchań dziecka został zaprojektowany w oparciu o standardy Fundacji Dzieci Niczyje i według wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości. Standardy sformułowane zostały w 2007 roku przez Fundację Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Koalicją na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.


Standardy miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci


    Głównym celem opracowania i popularyzowania standardów pokoi przesłuchań dzieci jest zapewnienie dzieciom – ofiarom wykorzystywania i przemocy przyjaznych warunków przesłuchania, które pozwolą na zminimalizowanie stresu dziecka oraz zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego. Podstawowym warunkami, które muszą spełnić instytucje i placówki, by prowadzone przez nie pokoje przesłuchań uznane były za przyjazny pokój przesłuchań dzieci, to odpowiedni, przyjazny dziecku lokal dostosowany do potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienie dziecku i jego opiekunom wsparcia i informacji o pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.


Lokal taki musi spełniać następujące warunki:

1. Zdolności organizacyjne: Pokój przesłuchań dzieci prowadzony jest przez jednostkę posiadającą osobowość prawną, która zapewnia jego administrowanie.

2. Pomieszczenie przyjazne dziecku: Jednostka ta dysponuje wygodnym, zapewniającym poczucie prywatności, wyposażonym zgodnie z potrzebami dziecka lokalem w celu zapewnienia dzieciom fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa w czasie przesłuchania.

W szczególności lokal ten:

 • Zapewnia prowadzenie przesłuchania dziecka wyłącznie przez sędziego z udziałem psychologa, przy jednoczesnej możliwości uczestniczenia w przesłuchaniu innych osób (prokurator, adwokat oskarżonego, oskarżyciel posiłkowy i in.), przebywających w odrębnym pomieszczeniu. Możliwość tę zapewnia szyba wenecka pomiędzy pomieszczeniami i/lub bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania oraz system komunikacji pomiędzy pokojami;
 • Zapewnia możliwość oczekiwania dziecka na przesłuchanie w przyjaznym miejscu, do którego nie ma wstępu oskarżony. Poczekalnia wyposażona jest w sposób zapewniający dziecku możliwość aktywnego spędzenia czasu oczekiwania (zabawki, książeczki, czasopisma, kredki itp.). Nie ma w niej natomiast materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat przemocy i wykorzystywania seksualnego;
 • Zapewnia dziecku intymność poprzez wyciszenie drzwi pomiędzy pokojem przesłuchań a innymi/i pomieszczeniem/ami;
 • Utrzymany jest w stonowanej, pastelowej kolorystyce;
 • Umeblowany jest w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim młodszym i starszym dzieciom (stoliki i krzesła w dwóch rozmiarach, kanapa lub fotel, miękka wykładzina);
 • Wyposażony jest w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier, lalki, pacynki i in.), które nie są bezpośrednio dostępne dla dziecka oraz nieliczne zabawki dostępne dziecku.


3. Przesłuchanie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości: W pomieszczeniu możliwa jest rejestracja przesłuchania, dzięki której jego przebieg może być odtworzony na rozprawie głównej. Zapewniona jest również możliwość komunikowania się osób uczestniczących w przesłuchaniu (prokurator, adwokat oskarżonego) z sędzią i psychologiem w celu przekazywania im pytań, które mają zostać zadane dziecku. W celu zagwarantowania realizacji ww. potrzeb wymiaru sprawiedliwości pokój przesłuchań powinien być wyposażony w:

 • Kamerę/y rejestrującą/e przesłuchanie (cały pokój + zachowania i reakcje dziecka);
 • Mikrofon/y rejestrujący/e dźwięk;
 • Sprzęt umożliwiający rejestrację audiovideo przebiegu przesłuchania na dwóch nośnikach (dwie kasety VHS; kaseta + DVD);
 • Mikrofon w pokoju sąsiadującym z pokojem, gdzie przesłuchiwane jest dziecko oraz
 • Słuchawki dla sędziego i psychologa.


4. Informacja na temat oferty pomocy i wsparcie dziecka – ofiary i jego opiekunów: Zagwarantowanie opiekunom dziecka wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej jest niezbędną częścią oferty Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dziecka. Informacja taka dotyczy oferty pomocy świadczonej przez jednostkę prowadzącą pokój przesłuchań lub przez inne współpracujące ośrodki. Opiekun każdego przesłuchiwanego dziecka otrzymuje pisemną informację nt. takiej oferty.


Wytyczne w sprawie warunków, jakim powinny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków.


    Wytyczne określają warunki jakim winny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków zapewniające fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo w czasie przesłuchania.

I. Pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków, zwane dalej „pokojem przesłuchań” lokalizowane winno być poza budynkami sądów, prokuratur czy policji.

II. W skład pokoju przesłuchań winny wchodzić:

 •    pokój bezpośredniej rozmowy
 •    przedpokój, poczekalnia
 •    pokój techniczny
 •    toaleta/łazienka


III. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie pomieszczeń przedpokoju/poczekalni i toalety/łazienki o których mowa w pkt. II/3, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem, lecz w tym samym budynku.

IV. O ile pokój przesłuchań znajduje się w budynku policji, prokuratury czy sądu winien mieć odrębne bezkolizyjne wejście.

V. Pokój przesłuchań winien spełniać następujące minimalne warunki:

 • pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w meble dostosowane do wieku świadka (od 5 do 18 lat).
 • pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób biorących udział w przesłuchaniu z osobami obserwującymi przesłuchanie w pokoju technicznym
 • pokój bezpośredniej rozmowy połączony z pokojem technicznym „lustrem weneckim”.
 • pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego służące do utrwalania obrazu umożliwiające ogólny ogląd pokoju i mimiki twarzy świadka.
 • pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego utrwalające dźwięk.
 • pokój techniczny wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób obserwujących przebieg przesłuchania z osobami biorącymi w nim udział.
 • wyposażony w jeden system nagrania i odtworzenia nagrania umożliwiający odczytanie zapisu na rozprawie.
 • izolacja akustyczna pokoju gwarantująca dobrą jakość nagrania przesłuchania.
 • wyposażony w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od świadka a w szczególności papier, środki pisarskie, lalki i inne.

VI. Sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów uwzględniony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.06.2003r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów.

VII. Świadkowi bądź jego opiekunowi zapewnione być winno doręczenie informacji zawierającej ofertę pomocy świadczonej ofiarom przestępstw.


W 2010 roku Przyjazny Pokój Przesłuchań Dziecka został przekazany do zarządzania Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym czasie zmodernizowano sprzęt, wymieniono mikrofony rejestrujące na:

 • 2 mikrofony ECM – 290 - Profesjonalny mikrofon pojemnościowy z wymiennymi wkładkami, do zastosowań studyjnych. Trzy wymienne wkładki oferują maksymalną elastyczność i jakość dźwięku. Wkładki: kardioida, superkardioida, dookólna.
 • 6-kanałowy mikser mikrofonowo/liniowy IMG Stage Line MMX-602/SW 6 liniowych wejść stereo, 6 symetrycznych wejść mikr. mono, przełączanych, regulowana automatyczna funkcja talkover (-12dB), przełączana dla kanału 1 lub 1+2, regulatory balansu dla kanałów wejściowych stereo3-punktowy korektor.


Pomieszczenie techniczne:

 • Mikrofon pojemnościowy JTS GM-5218L, konferencyjny, „gęsia szyjka” zakończony złączem XLR. Dodatkowo przy główce mikrofonu producent umieścił pierścień który delikatnie świeci, sygnalizując gotowość mikrofonu do pracy. Funkcja szczególnie przydatna w systemach zapowiedzi, gdzie przełącznikiem uaktywnia się mikrofon.
 • Baza do mikrofonów konferencyjnych JTS ST 5030 wyposażona w wejście i wyjście symetryczne, zasilanie bateryjne, zasilanie Phantom 9V – 52V
 • System bezprzewodowego monitoringu dousznego LD MEI 1000.
 • Nowe drzwi do pokoju przesłuchań o podwyższonej dźwiękoszczelności.


Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci w 2011 roku został zgłoszony do Fundacji Dzieci Niczyje w celu uzyskania Certyfikatu. Do tego celu Fundacja i Ministerstwo Sprawiedliwości delegują profesjonalistów, którzy:


 • reprezentują dwie różne profesje - jednym z weryfikatorów jest zawsze przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości - sędzia lub prokurator, a drugim - psycholog lub pedagog;
 • zaznajomieni są z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania poniżej) oraz Standardami miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci (do pobrania po;
 • nie są związani zawodowo z instytucją prowadzącą pokój przesłuchań,
 • przeprowadzają wizytację (wizytacja każdego z weryfikatorów odbywać się może w różnych terminach) zgłoszonego pokoju z użyciem specjalnie przygotowanego do tego celu formularza oceny;
 • działają na zasadach wolontariatu.


Po weryfikacji przez 2 ceryfikatorów/weryfikatorów nasz pokój uzyskał certyfikat jak 7 przyjazny pokój przesłuchań dziecka w województwie zachodniopomorskim i jako 1 z 54 w Polsce.

Pokoje spełniające te standardy otrzymują certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stosowną plakietkę.


Certyfikat przyjaznego pokoju    Plakietka certyfikowanego pokojuCo daje przyznanie takiego certyfikatu?


 1.  jest to dowód na spełnianie wysokich standardów dot. miejsca przesłuchiwania dzieci.
 2. umieszczenie certyfikowanych pokoi na stronie Fundacji w ramach prowadzonego programu "Dziecko - świadek szczególnej troski" oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, co pomaga promować pokój przesłuchań.
 3. przesłanie wykazu pokoi, które otrzymały certyfikat do odpowiednich sądów i prokuratur, co ułatwi nawiązanie ściślejszej współpracy z nimi.
 4. uzyskanie rekomendacji od Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości co do potrzeby przeprowadzenia zmian w wyposażeniu lub funkcjonowaniu pokoju.


Warto odwiedzić:

Fundacja Dzieci Niczyje