STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE OBEJMUJE:


I. W ZAKRESIE INTERWENCYJNYM:

 • Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,
 • Ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • Udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
 • Rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy.


II. W ZAKRESIE POTRZEB BYTOWYCH zapewnienie:

 • Całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż dziesięciu osób,
 • Pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,
 • Wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego,
 • Miejsca zabaw dla dzieci,
 • Pomieszczenia do nauki,
 • Ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
 • Ogólnodostępnej kuchni,
 • Pomieszczenia do prania i suszenia,
 • Wyżywienia, odzieży i obuwia, środków higieny osobistej i środków czystości - uzależnione od dochodu.


III. W ZAKRESIE TERAPEUTYCZNO - WSPOMAGAJĄCYM:

 • Opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
 • Udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 
 • Prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • Zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
 • Przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 • Udzielanie konsultacji wychowawczych.


DO OŚRODKA PRZYJMOWANE SĄ OSOBY – OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE


 1. niezależnie od dochodu, dla których wyczerpane zostały wszystkie formy pomocy dostępne na terenie gminy i powiatu,
 2. bezpośrednio na wniosek osoby potrzebującej lub za pośrednictwem gminnej lub powiatowej instytucji udzielającej dotychczasowego wsparcia (instytucja zgłaszająca ma obowiązek przekazania do Ośrodka dokumentacji wraz z diagnozą oraz szczegółową informacją o udzielonej pomocy).KOMPLEKSOWA OFERTA OŚRODKA

(pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, inna pomoc specjalistycznakonsultacje wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne


POZWALA W WIELU WYPADKACH NA SKUTECZNE POWSTRZYMANIE PRZEMOCY 


I TYM SAMYM NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA OFIAR PRZEMOCY!USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK SĄ

B E Z P Ł A T N E !