"Vivat Konstytucja! Vivat 3 Maj!"

2021-05-03 04:47

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791