Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2010-02-24 12:38

W dniach 8 i 9 marca 2010 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbędzie się szkolenie „Praca z osobami doznającymi przemocy”. Zajęcia będą  realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą Warszawie, szkolenie poprowadzi Pani Anna Wiechcińska–Szymańska - członek zarządu Stowarzyszenia „Niebieska Linia” mgr psychologii, współzałożycielka Stowarzyszenia "Niebieska Linia", wieloletni pracownik ośrodków rozwiązywania problemów alkoholowych, wieloletni szkoleniowiec, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener PTP. W latach 2004 - 2006 była członkiem Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy PARPA. Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2007 roku jest koordynatorem działań w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar w Rodzinie "Niebieska Linia" działającym na zlecenie PARPA.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy stykają się z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i są zobowiązane z uwagi na zakres kompetencji służb, w których pracują, do pomocy tym osobom. Szkolenie jest więc przeznaczone dla: policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologów itp.

Oferta  powstała na podstawie doświadczeń członków Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, uzyskanych w trakcie kilkunastoletniego prowadzenia programów pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych w przemoc oraz interdyscyplinarnej pracy w środowisku. W tworzeniu oferty wykorzystaliśmy też  wieloletnie doświadczenia szkoleniowe w dzieleniu się dobrymi praktykami w pracy w obszarze przemocy domowej.

Praca z osobami doznającymi przemocy

Cele szkolenia:

- przekazanie, rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat przemocy w rodzinie i sytuacji osób  doznających przemocy domowej (dorośli/dzieci)

- rozszerzenie wiedzy na temat praktycznych możliwości pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, z wykorzystaniem procedur,  służb i instytucji (Niebieska Karta, Procedura Zobowiązania do Leczenia Odwykowego, wykorzystanie zespołów interdyscyplinarnych)

- zwiększenie umiejętności kontaktu z osobami doznającymi przemocy - wymiana doświadczeń

Metody pracy

- wykłady

- zajęcia seminaryjno – warsztatowe

- praca w oparciu o analizę materiału filmowego

Program szkolenia

Część wykładowa:

  1. Zjawisko przemocy domowej
  2. Sytuacja osób doznających  przemocy i mechanizmów pozostawania w tej sytuacji
  3. Przemoc wobec dzieci
  4. Działania podejmowane w wypadku występowania przemocy w rodzinie
  5. Zespół interdyscyplinarny – jak być bardziej skutecznym w pracy w obszarze przemocy domowej

Część seminaryjno – warsztatowa

-   Omawianie przypadków, planowanie strategii pomocy osobom doznającym przemocy

 - Ćwiczenie kontaktu z osobami doznającymi przemocy

- Planowanie strategii pomocy w oparciu o współprace służb, procedury, prace w zespołach interdyscyplinarnych

- Ćwiczenia związane z rozszerzeniem świadomości na temat  własnych przekonań i postaw związanych z przemocą w rodzinie i ich wpływie na pracę w tym obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W efekcie szkolenia uczestnicy zwiększą swoja wiedzę na temat psychologicznej sytuacji osób doznających przemocy, będą umieli zdiagnozować przemoc i sytuacje tych osób. Zwiększą się też ich kompetencje nawiązywania kontaktu  i prowadzenia rozmowy z osobami doznającymi przemocy, diagnozy potrzeb i tworzenia strategii postępowania, pilotowania spraw i ewaluacji procesu uwalniania się od przemocy oraz stosowania odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia zmian pożądanych przez klienta.