2013-02-11 09:26

W dniu 15.09. 2012 roku Kołobrzeski Klub Morsów zorganizował kolejną atrakcję dla podopiecznych Ośrodka Wspierania Rodziny ,,Dom pod Świerkiem”. W tym dniu dzieci miały zorganizowaną niespodziankę w Kołobrzegu. Po wspólnej kąpieli na basenie Milenium, najmłodsi odebrali artykuły szkolne i słodycze.  – podkreślają organizatorzy. Zarząd KKM planuje jeszcze w październiku zabrać podopiecznych „Domu pod Świerkiem” na wspólny rejs po Bałtyku, po którym będzie wspólne ognisko w Ośrodku Verano. Co ciekawe najmłodsi również docenili wkład „morsów” – otrzymali od najmłodszych Dyplom „Okazanie Serca”.

- Wszystkie pobyty i atrakcje w Kołobrzegu dla dzieci z ,, Domu Pod Świerkiem” odbyły się dzięki znalezieniu sponsorów , którym bardzo chciałbym podziękować - mówi Przemysław Kiełkowski Prezes KKM. -  Duże podziękowania należą się Panu Januszowi Gromkowi – Prezydentowi Miasta Kołobrzeg, Panu  Markowi  Zawadzkiemu – Wójt Gminy Dygowo oraz firmom: Centrum Zdrowia i Urody ,, Verano” , Firmie Tech- Sat i Centrum Ogrodniczemu Żulicki.- dodaje.

źródło: takze.pl

2013-01-25 12:52

 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
Na podstawieart. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 66/08 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza sie Dyrektorowi Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
w Białogardzie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Nowy Regulamin wraz z załacznikami zamieszczony jest w dziale Pod Swierkiem/regulamin.

2013-01-15 13:28

Od stycznia 2013 r. osoby spotykające się w codziennej pracy z problemem przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy w formie nieodpłatnych konsultacji dla specjalistów.
Tematem konsultacji mogą być sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. niejasności związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty", zasadami funkcjonowania zespołów intedyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozą zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 
Konsultacje prowadzone sa w formie:
- telefonicznych dyżurów dla specjalistów w każdą środę od godziny 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22 250-63-12
- elektronicznej za pośrednictwem forum internetowego (www.niebieskalinia.info zakładka Forum) oraz adresu e-mail koordynatorzy@niebieskalinia.info
 

2013-01-15 13:18

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:

<ul>
 • w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
 • w płynach do spryskiwaczy
 • w denaturacie
 • w odmrażaczach do szyb
 • w rozpuszczalnikach
 • </ul>


  Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

  <ul>
 • pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)
 • następnie pojawiają się:
 • bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
 • silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
 • senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)
 • </ul>


  Pierwsza pomoc:

  <ul>
 • wezwać pogotowie ratunkowe
 • jeśli zatruty jest przytomny:
 • wywołać u niego wymioty
 • podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
 • jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody
 • </ul>

   

  Plakat i ulotka do pobrania z działu "Do pobrania"

  2012-10-03 12:59

   

  Podstawowym obowiązkiem naszego Państwa jest stworzenie warunków gwarantujących rzeczywistą ochronę każdego człowieka przed zachowaniami naruszającymi jego prawnie chronione dobra.

  Obowiązkiem Państwa jest podejmowanie działań mających na celu przywrócenie naruszonego w wyniku przestępstwa porządku i bezpieczeństwa publicznego.

  Pokrzywdzonych przestępstwem dosięga wiktymizacja pierwotna, tj. skutki będące bezpośrednim następstwem przestępstwa, uszkodzenie ciała, okradzenie, okaleczenie, śmierć oraz wiktymizacja wtórna rozumiana jako zjawisko wynikające z przysparzania ofierze dodatkowych cierpień i stresów przez niewłaściwe jej traktowanie tak przez najbliższe otoczenie jak i aparat ścigania oraz wymiar sprawiedliwości.

  Działając w oparciu o wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karny i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Projekt jest finansowany ze środków Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007 Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa

   

  Głównym celem tworzenia Sieci jest nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą ofierze i przywróceniem jej do stanu emocjonalnego sprzed popełnienia przestępstwa. Aby osiągnąć pozytywne efekty należy ofierze ułatwić dostęp do specjalistów z różnych dziedzin.

  Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działające na terenie całego kraju.

  Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie: http://pokrzywdzeni.gov.pl/

  Polecamy zapoznanie się z „Informatorem pokrzywdzonego” dostępnym na stronie Pokrzywdzeni.gov.pl

  Osoby pragnące skorzystać z bezpłatnej pomocy mogą to zrobić osobiście w siedzibie ośrodka po uprzednim umówieniu telefonicznym.

  Dane teleadresowe:

  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard

  Telefon 94 311 32 50

  E-mail: sow@podswierkiem.org