2013-02-12 11:38

 

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, które trwa od 25 lutego do 02 marca 2013r.
Podobnie jak rok temu w oddziałach opoppu będą dyżurowali przedstawiciele służb, które włączają się w ogólnopolskie obchody Tygodnia, tj. komornicy, radcy prawni, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, adwokaci ( aplikanci), policjanci, funkcjonariusze straży granicznej.
 
Program Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w oddziale Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Białogardzie.
25 lutego – 02 marca 2013r
 
25 LUTY 2013 - Pracownik socjalny i Aplikant Adwokacki
26 LUTY 2013 - Komornik Sądowy
27 LUTY 2013 - Policjant, Radca Prawny
28 LUTY 2013 - Kurator rodzinny/ Kurator dla dorosłych
1 MARCA 2013 - Prokurator
2 MARCA 2013 - Pracownik filii Ośrodka dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 
 

2013-02-11 09:26

W dniu 15.09. 2012 roku Kołobrzeski Klub Morsów zorganizował kolejną atrakcję dla podopiecznych Ośrodka Wspierania Rodziny ,,Dom pod Świerkiem”. W tym dniu dzieci miały zorganizowaną niespodziankę w Kołobrzegu. Po wspólnej kąpieli na basenie Milenium, najmłodsi odebrali artykuły szkolne i słodycze.  – podkreślają organizatorzy. Zarząd KKM planuje jeszcze w październiku zabrać podopiecznych „Domu pod Świerkiem” na wspólny rejs po Bałtyku, po którym będzie wspólne ognisko w Ośrodku Verano. Co ciekawe najmłodsi również docenili wkład „morsów” – otrzymali od najmłodszych Dyplom „Okazanie Serca”.

- Wszystkie pobyty i atrakcje w Kołobrzegu dla dzieci z ,, Domu Pod Świerkiem” odbyły się dzięki znalezieniu sponsorów , którym bardzo chciałbym podziękować - mówi Przemysław Kiełkowski Prezes KKM. -  Duże podziękowania należą się Panu Januszowi Gromkowi – Prezydentowi Miasta Kołobrzeg, Panu  Markowi  Zawadzkiemu – Wójt Gminy Dygowo oraz firmom: Centrum Zdrowia i Urody ,, Verano” , Firmie Tech- Sat i Centrum Ogrodniczemu Żulicki.- dodaje.

źródło: takze.pl

2013-01-25 12:52

 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
Na podstawieart. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 66/08 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza sie Dyrektorowi Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
w Białogardzie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Nowy Regulamin wraz z załacznikami zamieszczony jest w dziale Pod Swierkiem/regulamin.

2013-01-15 13:28

Od stycznia 2013 r. osoby spotykające się w codziennej pracy z problemem przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy w formie nieodpłatnych konsultacji dla specjalistów.
Tematem konsultacji mogą być sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. niejasności związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty", zasadami funkcjonowania zespołów intedyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozą zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 
Konsultacje prowadzone sa w formie:
- telefonicznych dyżurów dla specjalistów w każdą środę od godziny 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22 250-63-12
- elektronicznej za pośrednictwem forum internetowego (www.niebieskalinia.info zakładka Forum) oraz adresu e-mail koordynatorzy@niebieskalinia.info
 

2013-01-15 13:18

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:

<ul>
 • w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
 • w płynach do spryskiwaczy
 • w denaturacie
 • w odmrażaczach do szyb
 • w rozpuszczalnikach
 • </ul>


  Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

  <ul>
 • pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)
 • następnie pojawiają się:
 • bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
 • silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
 • senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)
 • </ul>


  Pierwsza pomoc:

  <ul>
 • wezwać pogotowie ratunkowe
 • jeśli zatruty jest przytomny:
 • wywołać u niego wymioty
 • podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
 • jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody
 • </ul>

   

  Plakat i ulotka do pobrania z działu "Do pobrania"